ثبت نام آموزشگاه
تصویر امنیتی
ثبت نام دوره

سخنوری عمومی 1- مجری گری-دوره تابستانی دانش آموزی

کد : 4

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : فریبا علومی یزدی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

شروع : 1398/11/21

پایان : 1399/06/20

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 3

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/03/31

سواد رسانه ای و شهرت 1

کد : 5

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : ناصر ناظم

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

شروع : 1398/11/21

پایان : 1399/06/20

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 1

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/03/31

مدرسه سخن